AGERPRES | Cariere

Cariere

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate      
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 CP - C11 100 96,33 98,17 admis

           

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate          
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 CP - C11 96,33 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 08.07.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 30.06.2021, pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa    Admis/respins
1 CP - C11 100 admis

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 02.07.2021, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc marti, 06.07.2021, ora 12.00.           

      

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj proba scrisa în urma contestatiei Punctaj interviu Punctaj final    Admis/respins
1 OMR - C10 76,33 - 89,67 83,00 admis
2 MID - C5 49,07 - - - respins
3 SCI - C7 35,53 - - - respins
4 VM - C6 33,87 - - - respins
5 OSM - C9 28,60 31,11 - - respins

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video           
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 OMR - C10 89,67 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 25.06.2021, pana la ora 16.00.            

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 30.06.2021, pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate                   
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 CP - C11 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 25.06.2021, pana la ora 16.00.                    

 

 

 • Raspuns contestatie candidat OSN – C9  

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 2900/18.06.2021, privind rezultatul obtinut la proba scrisa a concursului organizat in data de 16.06.2021, pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video, candidatul  OSN – C9 a obtinut 31,11 puncte, fiind declarat “respins”.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 16.06.2021, pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video      
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1. OMR - C10 76,33 admis
2. MID - C5 49,07 respins
3. SCI - C7 35,53 respins
4. VM - C6 33,87 respins
5. OSN - C9 28,60 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 18.06.2021, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc miercuri, 23.06.2021, ora 11.00.           

    

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate


Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 22.06.2021, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- capacitate de a se exprima in limba maghiara foarte bine scris si vorbit (nivel C1/C2 cu atestat de competenta lingvistica sau acte echivalente - diploma de licenta ori echivalenta din care rezulta specializarea in limba maghiara ori care atesta ca a absolvit un institut de invatamant superior in limba maghiara sau o diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba maghiara);
- capacitate de a se exprima intr-o limba straina de circulatie internationala foarte bine, scris si vorbit (nivel B2 sau superior conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi);
- cunostinte solide de cultura generala;
- cunostinte aprofundate de politica generala; sunt de asemenea necesare cunostinte din domeniile economic, social, politici europene; cultura, stiinta, mediu, sanatate, sport;
- capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii, rigurozitate;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- lucru prin rotatie in zilele de sambata si duminica si de sarbatori legale, in condiţiile legii;
- abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate.

Responsabilitati:

• Urmareste toate fluxurile AGERPRES si:
- selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba maghiara
- traduce si/sau redacteaza in limba maghiara materiale de presa selectate de  catre sine sau de coordonator de pe fluxurile AGERPRES in funtie de prioritatea si importanta acestora.
• Are drept de editare (viza si validare pe fluxul de limba maghiara) a stirilor proprii atunci cand este cazul (serviciu in weekend si sarbatori legale) si ale celorlalti colegi, atunci cand este cazul (la solicitarea coorodonatorului/conduerii redactiei);
• Este responsabil de continutul si forma stirilor traduse si/sau redactate si vizate
• Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei subiectelor de presa si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea cuprinzatoare a evenimentelor de presa
• Monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa semnalate in sumarele, presumarele si anunturile tuturor redactiilor din cadrul AGERPRES.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
• Miklos Torkenczy, Hungarian Verbs & Essentials of Grammar 2 E., McGraw – Hill Education, 2008
• Carol Rounds, Hungarian: An Essential Grammar, Routledge, 2008
• Gabiella Kiss, Ilona Molnar, Jó szórakozást magyarul!, Molila Kőnyv, 2015
• Judit Maruszki, Szó, ami szó, Akadémiai Kiadó
• Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
• Site-ul Agerpres

Tematica: Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor statului roman si probleme privind relatiile in cadrul UE, NATO si bilaterale.


Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
- 24.06.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 25.06.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 28.06.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 30.06.2021, ora  12.00: proba scrisa
- 01.07.2021  – afisare rezultate proba scrisa
- 02.07.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 05.07.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 06.07.2021, ora 12.00: interviul
- 07.07.2021- afisare rezultate interviu
- 08.07.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 09.07.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.07.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 16.06.2021, pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video  

     

Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 BAS - C8 respins nu indeplineste conditiile
2 MID - C5 admis  
3 OSN - C9 admis  
4 OMR - C10 admis  
5 SCI - C7 admis  
6 VM - C6    admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 14.06.2021, pana la ora 16.00.   

 

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, normă intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

 Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)
cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)
adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)
curriculum vitae

Dosarul va mai contine:

 • scrisoare de intentie
 • plan de management - va contine viziunea editoriala a candidatului cu privire la modalitatile de dezvoltare si imbunatatire a Redactiei Video; obiectivele manageriale pe care si le propune, obiective strategice, obiectivele operationale (actiunile avute in vedere  pentru materializarea obiectivelor strategice). Planul de management se va sustine la interviu.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 08.06.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)
are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)
cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)
are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)
are capacitate deplina de exercitiu;
e)
are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)
indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)
nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de conducere vacante sunt:

 •  Studii universitare absolvite cu diploma de licenta
 • Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
 • Vechime in specialitate: minim 4 ani;
 • Cunostinte de operare/programare pe calculator: nivel avansat, programe de editare ADOBE Suite, AVID Media Composer, Final Cut, Corel, transmisii de date, internet, live streaming, live broadcasting
 • Cunoasterea limbii engleze – nivel mediu
 • Cunostinte solide de cultura generala
 • Capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii, rigurozitate
 • Viteza de scriere PC si cunostinte navigare pe Internet;
 • Lucru prin rotatie in zilele de sambata si duminica si de sarbatori legale, in conditiile legii
 • Abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, creativitate, spirit de initiativa, capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului, obiectivitate, capacitate de a organiza, coordona si controla, abilitatea de a lua decizii, capacitate de planificare si administrare eficienta a timpului propriu de munca si al personalului din subordine, promptitudine
 • Cunostinte de management
 • Capacitatea si disponibilitatea de a lucra in program de lucru inegal, in ture, program prelungit, inclusiv in zilele de sarbatori legale, in conditiile legii
 • Cunostinte privind functionarea si utilizarea echipamentelor specifice unui studio de televiziune
 • Cunostinte despre industria televiziunii si tehnicilor specifice domeniului audiovizual (imagine, montaj, grafica)

Responsabilitati:

 • Conduce, organizeaza si coordoneaza personalul din subordine, raspunde de functionarea redactiei
 •  Planifica activitatea editoriala a redactiei, in acord cu politica editoriala a AGERPRES
 • Este responsabil de continutul si forma materialelor realizate
 • Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii
 • Selecteaza subiecte relevante pentru publicul din Romania
 • Propune, structureaza si implementeaza proiecte editoriale
 • Realizeaza materiale de presa cu grad ridicat de dificultate
 • Intocmeşte rapoarte de evaluare si statistici privind activitatea redactiei pe care o conduce.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu

         Bibliografia propusa pentru organizarea concursului:

 - Constitutia Romaniei

- Manual de Jurnalism – Tehnici fundamentale de redactare, volumul II, volum coordonat de Mihai Coman (Editura Polirom 2001)

- Productia textului jurnalistic, autor Luminita Rosca (editura Polirom, 2004)

- Elemente de gramatica a limbajului audiovizual - autori Ovidiu Druga si dr Horea Murgu (editia a II-a, revazuta si adaugita) - https://mariuscucu.ro/wp-content/uploads/2019/01/Elemente-de-Gramatica-a-Limbajului-Audiovizual.pdf

- Managementul institutiilor de presa din Romania. Teorie, practica si studii de caz - coordonator Paul Marinescu (editura Polirom, 1999)
- Componenta si organizarea Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/
- Componenta si atributiile Parlamentului Romaniei, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului - http://www.parlament.ro/
- DOOM 2, Editura ”Univers Enciclopedic Gold”, Bucuresti, 2010 (editia a II-a revizuita si adaugita);

- Dictionarul Explicativ al Limbii Romane, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucuresti, 2012, editie revizuita si adaugita;

- Dictionar actualizat de neologisme, Florin Marcu, Editia a II-a, Editura Saeculum Vizual, 2015;

- Dictionar de sinonime, Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006

- Gramatica Limbii romane pentru examene, Alexandru Petricica, Editura Road Language Centre Bucuresti, 2015

 

Tematica: Organizarea si funcţionarea institutiilor administratiei publice centrale, cunostinte solide de gramatica limbii romane, de jurnalism, de management al institutiilor de presa din Romania.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-08.06.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
-11.06.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-14.06.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-15.06.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-16.06.2021, ora  11.00: proba scrisa
-17.06.2021  – afisare rezultate proba scrisa
-18.06.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-22.06.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-23.06.2021, ora 11.00: interviul
-24.06.2021- afisare rezultate interviu
-25.06.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-28.06.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-29.06.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.04.2021,  in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate      
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 BIF - C3 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 27.04.2021, pana la ora 16.00.

 •   Raspuns contestatie candidat VPM - C2

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 1923/21.04.2021, privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 23.04.2021, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern, candidatul VPM - C2 a fost declarat “respins”.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 23.04.2021, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern   
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 OM - C1 respins nu indeplineste conditiile
2 PC - C4 respins nu indeplineste conditiile
3 VPM - C2 respins nu indeplineste conditiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 21.04.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-Trei ani de la ultima promovare
-Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
-Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza si valideaza stiri si alte materiale de agentie de presa (alerte, round-up, sinteze, cronologii, fise de prezentare etc.) cu precadere pentru fluxurile Cultura, Mediu, Stiinta, Sanatate, ZigZag(divertisment), precum si pentru fluxurile Romania in lume, Politic ex, Ora Europei si Social ex.
- Este responsabil de continutul si forma stirilor redactate; respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Citeste stirile transmise pe flux, zilnic si desfasoara activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic;
- Se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor.

Bibliografia:
- Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor culturale, medicale, stiintifice si de mediu regionale si internationale de pe site-urile principalelor organizatii si institutii care intra in aria de acoperire a redactiei (NASA, ESA, OMS, UNESCO, UNICEF, OSCAR, BAFTA, Cannes)
- Agentii nationale si internationale de presa: AFP, Reuters, DPA, BTA, TASR, Hina, Xinhua, Kyodo, Yonhap, MTI

Tematica examen:
Traducere si redactare din limba franceza in limba romana dintr-unul din domeniile cultura, mediu, stiinta, sanatate, lifestyle.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.04.2021, ora 11.00 - proba scrisa
- 26.04.2021 – afisare rezultate proba scrisa
- 27.04.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.04.2021 – afisare rezultate finale


Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.

 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 15.04.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
•Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
•Studii universitare absolvite cu diploma de licenta;
•Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
•Vechime in specialitate necesara: minim 7 ani;
•Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
•Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
•Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
•Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
•Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-15.04.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-20.04.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-21.04.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-22.04.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-23.04.2021, ora  11.00: proba scrisa
-26.04.2021  – afisare rezultate proba scrisa
-27.04.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-28.04.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-29.04.2021, ora 11.00: interviul
-04.05.2021- afisare rezultate interviu
-05.05.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-06.05.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-07.05.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.